facebook

  • สล่าพื้นถิ่น นครลำปาง

    การสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ร่วมไปถึงคนในชุมชน
  • เป็นการสร้างเครือข่ายกับศิลปินพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นสื่อกลางโดยตรงแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  • การสร้างเครือข่าย สล่า ปราชญ์ชาวบ้าน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ทำงานจริง หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนั้นโดยตรง ที่สำคัญยิ่งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
  • 1
  • 2
  • 3

นำเสนอ

1. แข่งขันประกวดโคมควันในเทศกาลยี่เป็ง

Click to download in FLV format (24.08MB)

2. บวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง

Click to download in FLV format (13.28MB)

3. สล่าพื้นถิ่น นครลำปาง

Click to download in FLV format (34.8MB)

4. แห่เทียนเข้าพรรษา

Click to download in FLV format (14.48MB)

ความเป็นมา

      การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากความเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องต้นของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่าการปฏิบัติหรือการกระทำทั้งหมดที่ทำโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้นเป็นเสมือนตัวนำให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้

      การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชนก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญ ในการสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ร่วมไปถึงคนในชุมชน อีกทั้งการดำเนินโครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับศิลปินพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นสื่อกลางโดยตรงแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กิจกรรมหนึ่งซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ คือการสร้างเครือข่าย สล่า ปราชญ์ชาวบ้าน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ทำงานจริง หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนั้นโดยตรง ที่สำคัญยิ่งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อีกด้วย

   ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการเครือข่าย “สล่าพื้นถิ่น นครลำปาง”ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเสนอจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน

Text Size